สอน (ท่ามือนี้หมายถึงผู้ทำท่ามือสอนไปยังผู้นั้น)

แชร์