ส่งเข้า (ท่ามือนี้หมายถึงผู้ทำท่ามือเป็นผู้รับจากหลายคน) : ท่ามือนี้ใช้กับสิ่งที่เป็นแผ่นบาง และเบา เช่น ส่งจดหมาย ส่งสมุดธนาคาร ส่งเอกสาร

แชร์