ไม่ดี : ท่ามือนี้ไปยังสิ่งที่กล่าวถึง หมายถึง สิ่งนั้นด้อยคุณภาพ

แชร์