เกี่ยวกับสมาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทย  เป็นโครงการนำร่องของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาษามือไทยและคำศัพทภาษามือไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งสามารถสืบค้นคำศัพท์ได้ 2 ช่องทาง คือ ค้นจากภาษาไทย และ ค้นจากภาษามือไทย  เริ่มต้นจากข้อมูลคำศัพท์ในหนังสือภาษามือไทยเล่ม 1-6 ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า 1,000 คำ) ทั้งนี้ ประโยชน์จากการจัดทำและพัฒนาระบบดังกล่าว  เพื่อเป็นช่องทางให้แก่คนหูหนวกและคนทั่วไปในสังคม ได้เรียนรู้ภาษามือไทยพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นคลังความรู้เกี่ยวกับภาษามือไทยและสามารถขยายผลให้มีการผลิต  เพิ่มคำศัพท์และองค์ความรู้ด้านภาษามือไทยอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต 

คณะทำงาน

นายวิทยุต บุนนาค
รศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
นางสาวจิรภา นิวาตพันธุ์
นางนพวรรณ ชัยณรงค์
นายพฤหัส ศุภจรรยา
นางกรวรา อัศวลาภนิรันดร
น.ส.พัชรากร สมศรี

ทีมงาน

นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริ
นายกานต์ อรรถยุกติ
นายกฤษดา คบสหาย
นายธวัชชัย งามธนไพศาล
นายเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล
นางสาวเสาวนีย์ เจริญพัฒนานุกูล
นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ
นายวัชรินทร์ ชาลี
นายอิงเบิรต์ เบิร์กสมา
นายอติวิชญ์ ปานพลอย
นายฉัตรชัย อุโส
นางสาวมณิสรา หองส่ำ
นางสาวรัชนี เพ็ชรพูล

สร้างสรรค์โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

1/8 – 1/9 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ซอยอ่อนนุช 64 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-0127459-60
โทรสาร 02-0124761
เว็บไซต์ www.nadt.or.th
เฟซบุ๊ก :  nadtthailand
อีเมล์ :  [email protected]
ไอดีไลน์  nadt.service
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ